Notícies i novetats sobre legislació i normativa en el sector del plàstic.

El Projecte de Reial decret d’envasos i residus d’envasos es troba en tramitació actualment

En aquest projecte es planteja la modificació de la Directiva d’envasos i residus d’envasos,modificació de la Directiva d’envasos i residus d’envasos,, (2018/852)

Un dels punts clau d’aquest Projecte de Reial decret és el que regula l’eco modulació del RAP, (sistema de responsabilitat ampliada del productor), que portaria una nova manera de calcular la contribució financera als sistemes col·lectius del pagament del “punt verd”.

 

Algunes de les modificacions plantejades:

• Criteris per a aplicar bonificacions.
• Criteris per a aplicar penalitzacions.
• Bonificacions específiques a la incorporació de plàstic reciclat.
• Penalitzacions a l’ús de disruptors i substàncies que afecten el reciclatge.
• Penalitzacions específiques per al plàstic rígid i per al PET.
• Penalitzacions acumulables.

Un altre dels canvis introduïts cerca que els productors tinguin en compte l’eco modulació amb criteris d’economia circular. Les contribucions hauran d’estar modulades per a cada producte o grup de productes similars tenint en compte la seva durabilitat, capacitat de reparació, reutilització i reciclatge i la presència de substàncies perilloses, adoptant un enfocament basat en el cicle de vida del producte.

A qui afecta aquesta nova manera de calcular la contribució?

Principalment als envasadors. Però també als fabricants i importadors de matèries primeres, als fabricants i importadors d’envasos i gestors de residus, entre altres.