Política de qualitat

El grup BBC Packaging, format per les empreses BBC Packaging, S.L. i Clickcoin, S.L., és conscient de la importància de la qualitat. Per aquest mtoiu estableix un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. L’activitat que el grup considera conforme a la qualitat exigida per aquesta norma és:

 • Disseny i fabricació d’envasos i embalatges termoformats (BBC Packaging, S.L.)
 • Comercialització d’envasos i embalatges termoformats, mascaretes i gel desinfectant (Clickcoin, S.L.)

Aquest sistema de Gestió té com a objectu prioritari la satisfacció dels nostres clients, per la qual cosa BBC Packaging estableix les següents directrius generals:

 • Subministrar els seus productes i serveis d’acord amb els requeriments establerts.
 • Compromís per a la millora contínua del Sistema de Gestió implantat a l’empresa.
 • A partir de línies estratègiques definides en l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa i s’han difós a tots els nivells de la nostra estructura.
 • Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pels nostres clients.
 • Vetllar per què les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació de riscos que poden produir-se en els processos, eliminant-los fins on sigui possible i reduint els avaluats.
 • Compromís permanent amb el compliment de la legislació aplicable a la nostra activitat, així com el compliment  dels requisits que BBC Packaging subscrigui amb les parts interessades.
 • La formació contínua del personal de BBC Packaging d’acord amb la seva activitat respectiva i facilitant els coneixements necessaris per a poder desenvolupar la seva activitat.
 • Compromís per dotar dels recursos i mitjans necessaris que permetin la consecució dels objectius establerts i el compliment dels requisits especificats.
 • Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveidors i altres parts interessades.

La Política es manté vigent mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assoli els objectius que s’estableixin de forma programada i periòdicament.

Maig de 2020

PACKAGING WITH A VISION

BBC PACKAGING, S.L.

Pol. Ind. Rosanes C/. Alemania, 16-20 08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

+34 93 633 88 88